فرجام تبعي

ماده 413) فرجام خوانده مي‌تواند فقط در ضمن پاسخي كه به دادخواست فرجامي مي‌دهد از حكمي كه مورد شكايت فرجامي است نسبت به جهتي كه آن را به ضرر خود يا خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني مي‌داند تبعاً درخواست رسيدگي فرجامي نمايد در اين صورت درخواست فرجام تبعي به طرف ابلاغ مي‌شود كه ظرف مدت بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد، هرچند مدت مقرر براي درخواست فرجام نسبت به او منقضي شده باشد.

ماده 414) فرجام تبعي فقط در مقابل فرجام خواه و از كسي كه طرف درخواست فرجام واقع شده، پذيرفته مي‌شود.

ماده 415) اگر فرجام خواه دادخواست فرجامي خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعي ساقط مي‌شود و اگر درخواست فرجام تبعي شده باشد بلااثر مي‌گردد.

ماده 416) هيچ يك از شرايط مذكور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعي جاري نيست.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها