یادداشت روز:10 نکته در خصوص ((تراز نمره))

خانهیادداشت روز:10 نکته در خصوص ((تراز نمره))

به نام خدایادداشت روز:10 نکته در خصوص ((تراز نمره))1- معیارقبولی در آزمون وکالت،((ترازنمره)) است .2- در" تراز نمره " ، عملکرد داوطلب درهردرس مهم است . بنابراین برخلاف گذشته نمی توان ازنمره ی علمی یک یادو درس صرفنظر نمود . پس هرداوطلب می بایست برتمام دروس تسلط کافی داشته باشد .3- هرچقدر" نمره ی داوطلب " درمقایسه با "میانگین نمره سایرداوطلبان " بیشترباشد ، "تراز نمره  ی" اوبیشتر خواهد شد .4- فرض کنید نمره ی داوطلب دردرس حقوق مدنی 80 و میانگین سایرداوطلبان 50 باشد . دراینصورت :( نمره استاندارد)Z =(انحراف معیار)SD  ÷  میانگین سایرین- میانگین داوطلب    حال اگر SD را یک عدد فرض کنیم مثل 30 به روش ذیل محاسبه می کنیم  :1=  Z = 30 ÷ 50- 80 طبق فرمول سازمان سنجش ، تراز نمره ی داوطلب اینگونه محاسبه می گردد :7000 = 5000 + 1 × 2000 = 5000 + Z2000توجه: 5000 عددثابتی است که از سوی سازمان سنجش به همه ی داوطلبان داده می شود .5- هرچقدر میانگین نمره ی داوطلب درهردرس  درمقایسه با سایرین ، بالاتر باشد ، تراز نمره ی او نیز بهتر خواهد بود .6- میانگین ترازنمره ی داوطلب درمجموع عبارتست از جمع حاصل از نمرات تراز 6 درس تقسیم بر مجموع دروس .7- داوطلبان برای کسب نمره ی تراز مطلوب ، می بایست درهر6 درس ، عملکرد قابل قبولی داشته باشند .8- حداقل 13 پاسخ صحیح در هردرس (پس از کسرپاسخ های غلط) می تواند ، قبولی داوطلب را تضمین کند .9- حداکثرتعداد پاسخ غلط در هر درس می بایست 3 عدد باشد وبیش ازآن ، قبولی داوطلب را تهدید می کند یا" ترازنمره" اورا کاهش می دهد.10- معمولا میان ((تراز نمره)) و ((میانگین معدل)) رابطه ی مستقیم وجود دارد. به عبارت دیگر اگر ((میانگین معدل)) داوطلبی بالا باشد ((تراز نمره ی )) او نیز بالا خواهد بود و بالعکس لیکن ممکن است به طور استثناء، این رابطه معکوس باشد یعنی علیرغم اینکه ((میانگین معدل)) داوطلبی بالا باشد در مقایسه (( تراز نمره ی )) اونسبت به داوطلب دیگر پایین تر است.  موفق باشید محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین اندیشه 


نظرات کاربران

۰۵ مهر ۱۳۹۶
تعداد بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .