سلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینی نوبت سی و هفت: حقوق ورزشی

۰۸ شهریور ۱۳۹۶

 

به نام خداسلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینینوبت سی و هفت: حقوق ورزشی بدون شک هرگونه اقدام و فعالیت که جمعیت علاقمندی را درگیر می نماید نیازمند سازو کار خاص خود است . سابقه ی ورزش حرفه ای در دنیا بیش از یک قرن است که برگزاری مسابقات ملی ، قاره ای ، جهانی و المپیک را در بر می گیرد.حقوق ورزشی روابط میان ورزشکاران ، مربیان ، عوامل اجرایی را با سازمانها ، نهادها و فدراسیون های ورزشی تنظیم می نماید.اساسنامه ی فدراسیون های جهانی ، کمیته های بین المللی و ملی المپیک ، قوانین راجع به ورزش ، دوپینگ ، حق پخش تلویزیونی ، تبلیغات و... بخش هایی است که در حقوق ورزشی باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.متاسفانه در ایران ، این رشته ی حقوقی مورد توجه قرار نگرفته و شایسته است مشاوران و کارشناسان حقوقی به این حوزه ورود نمایند.کافیست بدانید فقط گردش مالی در قراردادهای فوتبال ایران حدود هزار میلیارد تومان است که متاسفانه در اغلب آنها دعاوی و اختلافاتی وجود دارد که لازم است از راهکارحقوقی حل و فصل گردد. موسسه آموزش عالی آزاد عدل(طرح نوین)