سلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینی نوبت سی ام: حقوق تامین اجتماعی

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

 

به نام خداسلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینینوبت سی ام: حقوق تامین اجتماعی بسیاری از اشخاص و کارگاهها درگیر تامین اجتماعی هستند . بدون شک ، به محض ایجاد یک رابطه ی شغلی بین کارگر و کارفرما، حقوق و تکالیف جدیدی میان آنها ایجاد می گردد.دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی باید محیط کسب و کار و روابط شغلی اشخاص با یکدیگر را تامین و تنظیم نماید. از سوی دیگر مجلس نیز با قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن باید حامی و همراه دولت باشد.بدون شک  حقوق تامین اجتماعی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی ذیل را بدنبال دارد:الف. تثبیت امنیت شغلی کارگرانب. تنظیم روابط کارگران و کارفرمایانج. تضمین حقوق بازنشستگی و از کارافتادگید. مراقبت و حمایت از مستمری بگیرانه. تقویت رونق فضای کسب و کاربدیهی است، در برخی از موارد روابط و آثار فوق الذکر دچار تنش ها و چاش هایی می گردد که نیازمند ورود اشخاص مجرب و متخصص می باشد . وکلا و کارشناسان حقوقی که در این حوزه فعالیت دارند، در جهت حمایت و حفظ حقوق کارگران ، کارفرمایان ، بازنشستگان و... نقش مهم و موثری خواهند داشت. موفق باشیدموسسه آموزش عای آزاد عدل(طرح نوین)