اعتراض ثالث طاری

یعنی در حال حاضر دعوایی بین شما و آقای «الف» در دادگاه مطرح است اما آقای الف به رأیی استناد می‏کند که بین آقای «الف» و آقای «ب» قبلاً صادر شده است. در این صورت شما می‏توانید به این رأی به عنوان معترض ثالث اعتراض نمایید. دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوی همان دادگاهی است که به دعوی شما و آقای «الف» رسیدگی می‏کند مگر این که حکم صادره  فی مابین آقایان «الف» و «ب» از دادگاهی صادر شده باشد که از حیث درجه بالاتر از دادگاهي باشد كه دعوا در آن مطرح است.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها