سازمان های منطقه ای در امور اقتصادی

از جملة سازمان­های اقتصادی قارة آسيا می‌­توان به آسه آن، اکو و سارک اشاره کرد.

عمده­ترين سازمان اقتصادی منطقه­ای در افريقا عبارتند از: شورای تفاهم افريقای جنوبی، يوت او، يومواسه و جامعة اقتصادی دولت­های افريقای غربی.

آخرين سازمان اقتصادی اروپايی، بانک اروپايی ترميم و توسعه است.

در امريکای شمالی پس از انعقاد موافقتنامه­ای ميان امريکا و کانادا در مورد مبادلة آزاد و سپس موافقتنامة ديگری بين امريکا و مکزيک، موافقتنامة سومی‌ به نام نفتا منعقد شده و بازار مشترکی را ميان سه کشور مذكور ايجاد نموده است.