مفهوم و منطوق

-  منطوق عبارت است از معنایی که از دلالت وضعی الفاظ یک جمله استفاده می شود و مقصود و مراد گوینده بوده است .

123- مفهوم آن چیزی است که از مدلول کلام و ترکیب آن استخراج می شود بدون آنکه در کلام و جمله ذکر شده باشد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها