سلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینی نوبت سی و نهم:شرکت های تجاری

۱۱ شهریور ۱۳۹۶

 

به نام خداسلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینینوبت سی و نهم:شرکت های تجاری اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی، در نظام حقوقی دارای حقوق و تکالیف خاص خود هستند. دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضایشان بوده، می توانند طرف معامله یا دعوا قرار بگیرند و صاحب اموال و حقوق مالی شوند.قانون تجارت و سایر قوانین فرعی ، احکام خاص شرکت ها را وضع نموده است تا در خصوص نحوه ی ثبت، اداره ، تشکیلات ، فعالیت ها، تغییرات و.. آنها به نحو مقتضی تصمیم گیری شود.به علاوه اموری چون مجامع ، مالیات، بیمه، ورشکستگی ، بورس و... مهمترین مسائل و مشکلات جاری شرکت هاست که باید توسط وکلا و کارشناسان حقوقی و خبره ، رسیدگی و تصمیم گیری شود.                                                                                                                                   موفق باشیدموسسه آموزش عالی آزاد عدل(طرح نوین)