کتاب مشترک دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه هاروارد منتشر شد

کتاب مشترک استاد دانشگاه هاروارد و عضو هیات  علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در انتشارات iOP منتشر شده است.

کتاب "مقدمه‌ای بر نانو مواد در پزشکی" حاصل همکاری مشترک تیم تحقیقاتی دکتر محمد ربیعی استاد دانشکده مهندسی پزشکی و پروفسور همبلین از دانشگاه هاروارد است.

این کتاب در ۶ فصل به اصول و قوانین حاکم بر انتخاب نانو مواد جهت کاربرد در پزشکی و همچنین به دسته‌های متفاوت نانو مواد و کاربردهای گسترده آنها و الزامات مورد نیاز پرداخته است.

بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه امیرکبیر، این کتاب جزو مجموعه کتاب‌هایی است که توسط انتشارات iOP ناشر "مورگان" و "کلی پول" در امریکا منتشر شده است.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها