حذف مرحله تکمیل ظرفیت در پذیرش دکتری ۹۷

خانه حذف مرحله تکمیل ظرفیت در پذیرش دکتری ۹۷

‍ ‍‍  حذف مرحله تکمیل ظرفیت در پذیرش دکتری ۹۷


 ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، از ﺳﺎل ۱۳۹۷ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ در آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

همچنین ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ دوره روزاﻧﻪ آزﻣﻮن ورودی دوره دﻛﺘﺮی ﺳﺎل ۱۳۹۷ (اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ اﺻﻼ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ) ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ورودی دوره دﻛﺘﺮی ﺳﺎل ۱۳۹۸ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ دﻗﺖ ﻻزم را ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ.

نظرات کاربران

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
تعداد بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .