حذف مرحله تکمیل ظرفیت در پذیرش دکتری ۹۷

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

 

‍ ‍‍  حذف مرحله تکمیل ظرفیت در پذیرش دکتری ۹۷


 ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، از ﺳﺎل ۱۳۹۷ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ در آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

همچنین ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ دوره روزاﻧﻪ آزﻣﻮن ورودی دوره دﻛﺘﺮی ﺳﺎل ۱۳۹۷ (اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ اﺻﻼ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ) ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ورودی دوره دﻛﺘﺮی ﺳﺎل ۱۳۹۸ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ دﻗﺖ ﻻزم را ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ.