اعتراض ثالث

ماده 417) اگر درخصوص دعوايي، رأيي صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به رأي شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي‌تواند نسبت به آن رأي اعتراض نمايد.

ماده 418) در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأي صادره از دادگاههاي عمومي، ‌انقلاب و تجديدنظر اعتراض نمايد و نسبت به حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته‌اند مي‌‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.

ماده 419) اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

الف- اعتراض اصلي عبارت است از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

ب- اعتراض طاري(غيراصلي) عبارت است از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود، در اثناي دادرسي آن رأي را ابراز نموده است.

ماده 421) اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولي اگر درجه دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد كه رأي معترض عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه رأي را صادر كرده است تقديم مي‌نمايد و موافق اصول، در آن دادگاه رسيدگي خواهد شد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها