سلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینی نوبت سی و یکم: حقوق ثبت املاک

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

 

به نام خداسلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینینوبت سی و یکم: حقوق ثبت املاک حقوق ثبت یکی از شاخه های ارزشمند و مهم در نظام حقوقی ایران می باشد. بخش املاک، در تنظیم روابط تجاری، اقتصادی و اجتماعی اشخاص نقش بسزایی دارد.مالکین املاک، ساختمان ها و بناها ی مسکونی ، اداری تجاری و... به صورت مستمر دراین حوزه مشغول هستند و چه بسا دربرخی موارد با دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر اختلاف و دعوا می شوند.به علاوه مواردی چون صدوراسنادمالکیت مفروزی یا مشاعی، تجمیع،افراز، تفکیک، صورتمجلس تفکیکی و... اموراداری است که نیاز به طرح دعوا یا اختلاف ندارد و به درخواست ذینفع توسط ادارات ثبت به انجام می رسد.همچنین وجود شوراها یا هیات هایی مثل هیات نظارت و شورایعالی ثبت و... مراجعی برای رسیدگی اداری به برخی دعاوی و شکایات ثبتی هستند که لزوم آشنایی با نحوه ی عملکرد آنهابرای وکلا و کارشناسان حقوقی امری اجتناب ناپذیر است. موفق باشیدموسسه آموزش عالی آزاد عدل (طرح نوین)