سپاس و قدردانی

۱۸ دی ۱۳۹۷

 

سپاس و قدردانی

همکار ارجمند جناب آقای حشمت اله دانشور پس از سالها همکاری خود را با موسسه طرح نوین به پایان رساندند . بدینوسیله از تمام زحمات صادقانه ایشان سپاسگزاری نموده و برای مشارالیه آرزوی توفیق و سلامتی در تمام مراحل زندگی داریم . 

                                                                                                                                                                                                                                                                 مدیریت و همکاران موسسه