فرجام‌خواهي

الف) آراء قابل فرجام:

1- آراء صادره از دادگاه بدوي:

- احكام مالي كه خواسته آن بيش از 20 ميليون ريال باشد.

- احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و  توليت

- قرارهاي ذيل مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آن‌ها قابل رسيدگي فرجامي باشد:

- قرارهاي ابطال و رد دادخواست صادره از دادگاه

- قرار سقوط دعوا

- قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها