دوره دوم آمادگی آزمون وکالت 99

دوره دوم آمادگی آزمون وکالت سال 99

کد نام درس روز ساعت مدت نام استاد

شهریه

(به تومان)

۷ حقوق جزا پنج شنبه ۹-۱۵ ۱۳۰ دکتر علیرضا نو بهاری طهرانی ۱/۵۰۰/۰۰۰
۸ آیین دادرسی کیفری پنج شنبه ۱۶-۲۰ ۷۰ دکتر علیرضا نو بهاری طهرانی ۹۰۰/۰۰۰
۹ حقوق تجارت جمعه ۱۱-۱۵ ۸۰ دکتر فرید کمیجانی ۹۰۰/۰۰۰
۱۰ حقوق مدنی جمعه ۱۵/۳۰-۲۰ ۱۵۰ دکتر پیمان عبدغیور ۱/۴۰۰/۰۰۰
۱۱ اصول فقه شنبه ۱۳-۱۶ ۷۰ دکتر دانیال با خدا ۹۵۰/۰۰۰
۱۲ آیین دادرسی مدنی شنبه ۱۶/۱۵-۲۰/۱۵ ۷۰ دکتر مهدی شکری ۹۵۰/۰۰۰

کلاس های فوق العاده چهارشنبه ها ساعت ۲۰-۱۶ به تشخیص موسسه و اساتید محترم برگزار می شود.

کد محتوای خدمات آموزشی شروع

شهریه 

(به تومان)

۲۰۱

۱۶ مرحله آزمون آزمایشی + کلید سوالات + پاسخنامه تشریحی + 

۴۸ ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) + کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی

۲۶ اردیبهشت ۹۹ ۹۰۰/۰۰۰

شهریه دوره کامل بدون احتساب تخفیف ( صرفا کلاس های آمادگی + آزمون های آزمایشی ): ۷/۵۵۰/۰۰۰ تومان

پیشنهاد اول شهریه دوره کامل با احتساب تخفیف(کلاس های آمادگی+آزمون های آزمایشی+کارگاه های نکته و تست): ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان

پیشنهاد دوم در صورت ثبت نام دوره کامل با احتساب تخفیف(صرفا کلاس های آمادگی+آزمون های آزمایشی): ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان