سلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینی نوبت سی و سوم:شهرداری ها

۰۱ شهریور ۱۳۹۶

 

به نام خداسلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینینوبت سی و سوم:شهرداری ها طبق قانون تعاریف  و ضوابط تقسیمات کشوری، عناصر تقسیمات کشوری عبارتست از: روستا،دهستان، شهر، بخش، شهرستان و روستا.طبق ماده 4همین قانون ، ((شهر)) محلی است که در محدوده ی جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی ، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی های خاص خود بوده به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل ، کسب ، تجارت، و... اشتغال داشته و در زمینه ی خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی حوزه ی جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار جمعیت باشد . لازم به ذکر است تعیین محدوده ی شهری به پیشنهادی شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود.از سوی دیگر قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات بعدی ، نحوه ی اداره ی شهر و اختیار و وظایف شهرداری ها را در 28بند احصاء نموده که یادگیری و تسلط برآن بسیار مهم است..                                                                                                                                        موفق باشیدموسسه آموزش عالی آزاد عدل(طرح نوین)