سلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینی نوبت بیست و نهم: مالیات

۲۵ مرداد ۱۳۹۶

 

به نام خداسلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینینوبت بیست و نهم: مالیات مالیات یکی از منابع اصلی درآمد کشور است که بعد از نفت، جایگاه دوم را دارد. اصولا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران ملزم به پرداخت مالیات هستند مگر اینکه به موجب قانون از معافیت برخوردار باشند.قانون مالیت های مستقیم در سال 1394اصلاح و از تاریخ 1/1/1395لازم الاجراء گردید.ازآنجاییکه قوانین و مقررات مالیاتی پیچیده است معمولا اشخاص عادی اطلاع چندانی از آن ندارند و حضور وکلای مالیاتی در این حوزه بسیار مهم و موثر است.بدلایل مختلف وکلا و حقوقدانان ، حضور پررنگ و فعالی نداشته اند و نگاه ویژه در این بخش طلب می شود. موفق باشیدموسسه آموزش عالی آزاد عدل(طرح نوین)