سوال:یکی از طرفین پرونده به نظریه کارشناس در خارج از مهلت قانونی اعتراض نموده است و در لایحه تقدیمی مواردی را قید نموده که بازپرس با مطالعه آن به این نتیجه می رسد که نظریه محل تردید است آیا می توان موضوع را به هیات بالاتر ارجاع داد؟
نظر هیئت عالی:
پیرو نظریه اقلیت هر چند به جهت وصول لایحه اعتراض خارج از موعد قانونی یک هفته موضوع ماده 161 قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به طرف معترض نمی توان حقی را متصور دانست ولی خود مقام قضایی مطابق ماده 165 و ماده 166 قانون ایین دادرسی کیفری مستقلا حق اقدام دایر بر رفع ابهام و تردید یا رد نظریه کارشناسی و ارجاع به کارشناسی دیگر را دارد.
نظر اکثریت:
مهلت قید شده در ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری طریقیت دارد لذا در فرض سوال در صورتی که به نظر بازپرس نظریه کارشناس مورد تردید باشد بازپرس مکلف است موضوع را به هیئت بالاتر ارجاع نماید.
نظر اقلیت:
در فرض سوال اعتراض خارج از مهلت قانونی است و اساساً قابل ترتیب اثر نیست و بازپرس تکلیفی به ترتیب اثر دادن به لایحه اعتراضی ندارد البته بازپرس می تواند در این موارد موضوع را به هیئت بالاتر کارشناسی ارجاع بدهد اما نه به لحاظ اعتراض واصله بلکه به لحاظ تشخیص خودش و در این موارد در قرار ارجاع به هیات بالاتر قید می نماید به لحاظ تشخیص بازپرس موضوع به هیات بالاتر ارجاع می گردد.