شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظراستان تهران و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد درباره ضمانت اجرای ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل برابر ماده ششصد و شصت و هفت قانون مدنی، اختلاف رای داشتند به نحوی که برخی بر انجام کار وفق وکالتنامه و برخی به خروج از آن رای داده بودند.
بنابراین طبق رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، در صورت احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل  (موضوع ماده 667 قانون مدنی)، وی حق رد معامله وکیل و درخواست اعلام بطلان بیع را دارد.