سردفتری اسناد رسمی

پس از حرف و حدیثهای فراوان و پس از تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار سرانجام از سوی سازمان ثبت ، آذرماه 1401 زمان احتمالی برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی 1401 تعیین گردید . همانطور که انتظار می رود تعیین ظرفیتهای آزمون سردفتری پس از نیاز سنجی شهرها اعلام خواهد شد . 

پیرو سوالات مکرر در خصوص ضرایب دروس آزمون سردفتری بر طبق آخرین آگهی مریوط به سال 1397 لازم به ذکر است ادبیات فارسی ضریب 2 ، عربی ضریب 1 ، حقوق ثبت با ضریب 3 ، حقوق مدنی با ضریب 3 ، حقوق جزا با ضریب 2 ، حقوق تجارت با ضریب 2 ، احکام شرعی با ضریب 2 ، اطلاعات عمومی و هوش با ضریب 1 خواهد بود.

بازم به ذکر است که سن سردفتران نباید کمتر از 24 سال و بیشتر از 50 سال باشد بعبارت دیگر در زمان ثبت نام ، متقاضی بایستی یکسال از سن مذکور کمتر باشد