بعضی از مصوبات امروز هیات عمومی اسکودا

📌 بعضی از مصوبات امروز هیات عمومی اسکودا 🔸چهلمین نشست هیات عمومی اسکودا امروز صبح ادامه یافت و تصمیمات مهمی درباره منابع و شرط سنی آزمون وکالت سال 1400 اتخاذ شد. 🔸در این جلسه همچنین با افزایش سقف خواسته دعاوی مالی برای کارآموزان موافقت شد. 🔸جزییات دقیق این مصوبات تا پایان امروز از سوی هیات عمومی اتحادیه منتشر خواهد شد.