شاید بتوان گفت همپا یکی از موفق ترین طرح های مشاوره و  پشتیبانی در بین موسسات آموزش عالی در سال های اخیر بوده که خیل عظیمی از داوطلبان آزمون وکالت که نیاز مبرم به بلد راه دارند را به سمت خود جذب نموده است . از همین روی با عنایت به استقبال داوطلبان ، بر آن شدیم تا در سال 99 این طرح را با نواوری های جذاب و کاربردی به داوطلبان آزمون های مشاغل حقوقی بالاخص آزمون وکالت ارائه نماییم .