حقوق بين الملل توسعه

حقوق بين­الملل توسعه بخشی از حقوق بين­الملل اقتصادی است که به دنبال از ميان برداشتن شکاف­های موجود ميان اقتصاد دولتهاست.

از جملة نهادهايی که به اين منظور توسط کشورهای در حال توسعه ايجاد شده­اند می‌‌توان جنبش عدم تعهد و گروه 77 را نام برد.

مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد در سال 1986 اعلام داشت که انسان، موضوع اصلی توسعه است.