انواع تقلب در قانون

1ـ ساختن مواد تقلبي خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ( جرم مطلق و ساده)

2ـ عرضه يا فروش جنسي به جاي جنسي ديگر( مارك تقلبي به جاي اصلي)

3ـ مخلوط كردن مواد خارجي به جنس به منظور سوء استفاده

4ـ فروش و عرضه ی جنس خاص يا جنس تاريخ گذشته

5ـ به كار بردن اسانس و رنگ غيرمجاز در مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و دارويي يا لوازم بازي كودكان و نيز استفاده كردن از مواد اضافي غيرمجاز

6ـ عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبت شده در مواردي كه تعيين فرمول و رعايت آن و نيز تعيين استاندارد و رعايت آن الزامي باشد.

نكته : این جرم، جرمی است مقید.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها