تفاوت طرح‌هاي هدف و بازاريابي شبكه‌اي

1ـ عضويابي بدون فروش كالا، سپرده‌گيري و فروش كالا و خدمات موجود و عدم رعايت قوانين تجارتي در شركت هرمي

2ـ عدم حق رجوع كالا در شركت‌هاي هرمي

3ـ عدم ثبت شركت

4ـ دريافت وجوه بدون ارائه رسيد و سند

5ـ اسامي مستعار و جعلي و عدم مشخص بودن ميزان و اعضاء

6ـ كفايت سرمايه براي ايفاء تعهدات وجود ندارد و نامحدود است.

7ـ طرح هرمي اندامي مجرمانه و غيرقانوني است.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها