تشكيل و اداره ی شركت‌هاي هرمي

1ـ ويژگي‌ها:

1. عضوگيري نامحدود 

2. پيشرفت به واسطه ی عضوگيري  

3. خريدهاي اجباري  

4. پرداخت پورسانت‌ها به سطوح بيش از حد   

5. پرداخت پورسانت بيشتر به شاخه‌هاي طرح هرمي

 

الف. عنصر قانوني : ماده واحده: الحاق بند ز و يك تبصره به ماده يك ق.م اخلال گران : تأ سیس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء به نحوي كه اعضای جديد جهت كسب منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه ی زنجيره يا شبكه ی اضافي تداوم يابد.

تبصره: پرونده‌هاي قبل از تصويب اين قانون مطابق قوانين قبلي رسيدگي مي‌شوند.

نكته: جرم داراي حيثيت عمومي است و غيرقابل گذشت است.

نكته: عضو شدن در گروه و دستگيري قبل از شروع به فعاليت تحت عنوان جرم تام محاكمه مي‌شود.

ب. عنصر مادي: تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري.

ج. عنصرمعنوي: عمد عام و عمد خاص(خاص: كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء) (قصد ضربه زدن به نظام: قصد خاص و تشديد مجازات).

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها