ضرب سکه قلب و جعل اسکناس

به استناد بند الف ماده یک قانون صدرالذکر، جعل اسکناس رایج داخلی یا واردکردن آن در فرضی که مرتکب عضو باند بوده (تشکیل یک گروه مجرمانه شده باشد) و یا قصد مقابله با نظام را داشته باشد و مرتکب جرم مذکور را انجام دهد مجازات اعدام را برای وی به همراه خواهد داشت و درصورتی که مرتکب عضو باند نباشد یا قصد مقابله با نظام را نداشته باشد مشمول مواد 518 الی 526 قانون مجازات اسلامی سال 1375 می باشد. از مصادیق جرم مذکور می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- ضرب سکه ی قلب فلزی

2- قلب و شبیه سازی سکه های طلا و نقره

3- اِعمال تقلب نسبت به سکه های طلا ونقره

4- وارد کردن سکه های تقلبی یا ترویج آن

 

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها