ظرفیت کانون یزد در آزمون وکالت سال جاری مشخص شد

ظرفیت کانون یزد در آزمون وکالت سال جاری ۱۱۰ نفر تعیین شد

ظرفیت این کانون در آزمون سال گذشته ۱۳۰ نفر بود

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها