ابلاغ رأي

ماده 300) مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتي كه شخصاٌ يا وكيل يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد والاّ به مأمور ابلاغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

ماده 302) هيچ حكم يا قراري را نمي‌توان اجراء نمود مگر اين كه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد.

نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود.

تبصره- چنانچه رأي دادگاه غيابي بوده و محكوم عليه مجهول‌المكان باشد،‌ مفاد رأي به وسيله آگهي در يكي از روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار مركز يا محلي با هزينه خواهان براي يكبار به محكوم عليه ابلاغ خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي، تاريخ ابلاغ رأي محسوب مي‌شود.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها