رأی قاطع دعوی شامل

این رأی که معمولاً با خط دادرس نوشته می‏شود باید دارای سه بخش متمایز از هم باشد.

بخش اول: بخش مقدمه رأی که در آن اصحاب دعوی و خلاصه‏ای از ادعاها، دفاعيات و استدلالات آنها نوشته می‏شود.

بخش دوم: اسباب موجه حكم که در آن دادگاه با انتخاب و ترجیح دادن ادعاها و دلایل یکی از طرفین جهات و اسباب حکم خود را برای رسیدن به نتیجه مورد نظر بر آن قرار می‏دهد.

بخش سوم: بخش نتیجه حکم که برحسب مورد دعوی مورد اختلاف طرفین به موجب آن مردود یا اثبات می‏گردد.

نکته: دادنامه برگ چاپی مخصوصی است که وزارت دادگستری در اختیار دادگاه‏ها قرار می‏دهد تا آرای قاطع در آن نوشته شود.

نکته: گفتیم که دادرس باید حکم صادره را امضا نماید اما سؤال اینست که آیا اگر جلساتی قبل از دخالت قاضی برای استماع اظهارات طرفین تشکیل شده باشد و دخالت این قاضی در نیمه‏های راه باشد آیا بایستی تحقیقات قبلی مجدداً تکرار شود؟

خیر، قاضی بایستی در ادامة تحقیقات قبلی جریان دادرسی را ادامه دهد.

اگر دادرس دادگاه جلسات رسیدگی را تشکیل دهد و پس از آخرین جلسه رسیدگی اعلام ختم دادرسی نماید و بعد از آن به دلایلی از کار بر کنار شود آیا قاضی جدیدی که به عنوان دادرس در جای او انجام وظیفه می‏کند می‏تواند علی‏رغم اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور حکم نماید یا خیر؟

در اين مورد دادرس جديد بايد دوباره جلسات دادرسي را تكرار كند و نمي‌تواند براساس جلساتي كه در آن نبوده اقدام به صدور رأي نمايد.

 

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها