توقيف دادرسي

ماده 105) هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام مي‌دارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذي‌نفع، جريان دادرسي ادامه مي‌يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تأثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت.

مستنداً به ماده 105 قانون آيين‌دادرسي مدني عبارتند از:

1- فوت یکی از طرفین

2- محجور شدن یکی از طرفین

3- زایل شدن سمت یکی از طرفین مثل این که یکی از طرفین به قيمومت از دیگری دعوایی را طرح نموده و سمت وي به دلایلی از بین برود.

نکته: در مواردی که یکی از موارد فوق اتفاق افتد رسیدگی به طور موقت متوقف می‏شود. در بحث فوت با معرفی وراث جریان دادرسی ادامه خواهد یافت. در بحث محجوریت با تعیین سرپرست قانونی جریان رسیدگی ادامه خواهد یافت و در بحث زایل شدن سمت با ورود فرد ذی سمت جریان رسیدگی باز ادامه خواهد یافت.

نکته: در دعاوی که افراد متعددی دخیل هستند چنانچه فوت یا حجر و یا زوال سمت تأثیری در دعاوی برخی از افراد نداشته باشد، دعاوی آنان ادامه خواهد یافت.

ماده 106) در صورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامي يا مأموريت دولتي يا مسافرت ضروري، دادرسي متوقف نمي‌شود. ليكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي‌دهد.

نکته: توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا مأموریت نظامی یا دولتی یا مسافرت ضروری از موارد توقیف دادرسی نیست اما مطابق ماده 106 قانون آيين‌دادرسي مدني دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل اعطا خواهد کرد.

ماده 107) استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي‌گيرد :

الف- خواهان مي‌تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي‌نمايد.

ب- خواهان مي‌تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند. در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي‌نمايد.

ج- استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي صرفنظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها