ختم دادرسی، ختم جلسة دادرسی، ختم مذاکرات طرفین

منظور از ختم مذاکرات طرفین مقطعی است که تشکیل جلسة دادرسی دیگری ضروری تشخیص نمی‏گردد هر چند محتمل است دادگاه جهت صدور رأی قاطع نیازمند اقداماتی مانند صدور قرار کارشناسی باشد. بنابراین محتمل است ختم مذاکرات طرفین منطبق با ختم دادرسی یعنی تمام شدن دادرسی نباشد.

منظور از ختم رسیدگی، مواردی است که دادرسی به مفهوم دقيق کلمه منتفی است. برای مثال مطابق ماده 184 قانون آيين‌دادرسي مدني پس از حصول سازش بین طرفین دادگاه رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‏کند. یعنی در هنگام صدور گزارش اصلاحی دادرسی به مفهوم دقیق کلمه انجام نمی‏شود دادگاه بر اساس سازش طرفین مبادرت به صدور رأی می‏کند.

منظور از ختم دادرسی یعنی این که دادرسی تمام شده و صدور رأی قاطع مستلزم هیچ گونه رسیدگی و اقدام دیگری نیست.

مطابق ماده 295 قانون آيين‌دادرسي مدني پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه رأی می‏دهد و به طرفین اعلام می‏کند در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته اقدام به انشاء و اعلام رأی می‏نماید.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها