روش های جبران خسارت

اثر اساسی مسئوليت بين­المللی، تعهد به جبران خسارت کامل است. روش­های جبران خسارت از اين قرارند:

الف ـ اعادة وضعيت به حالت سابق

ب ـ جلب رضايت زيانديده

ج ـ قطع و عدم تکرار عمل خلاف

د ـ اقدامات متقابل

هـ ـ پرداخت غرامت 

 

 

 

 

 

 

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها