شورشيان

- هرگاه در حين جنگ و آشوب، در نتيجة اقدامات شورشيان، تعهدات بين­المللی کشور آشوب­زده نقض گردد، مورد از مصاديق فورس ماژور بوده و مسئوليتی متوجه کشور مذکور نيست.

2- هر گاه مقامات دولتی در حين عمليات نظامی‌ عليه شورشيان، اقدام ويژه­ای عليه بيگانگان به علت خارجی بودن آنها انجام دهند که از حد تکاليف تحميلی بدون پرداخت غرامت تجاوز کند، برای کشور مربوطه مسئوليت­آور است.

3- هرگاه شورش سرکوب گردد، کشور مربوطه مسئول اعمال گذشتة شورشيان نخواهد بود و فقط مسئول اعمال گذشتة مأموران خود است نه اعمالی که مأموران در حدود مقرر عليه شورشيان برای سرکوبی بکار گرفته­اند

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها