رسيدگی قضايی

ديوان بين­المللی دادگستری که جانشين ديوان دائمی‌ دادگستری بين­المللی گرديد دارای 15 قاضی است که برای 9 سال انتخاب می‌­شوند. پس از معرفی نامزدها توسط گروه­های ملی، انتخاب در مجمع عمومی‌‌با اکثريت مطلق آرای کلية اعضا و در شورای امنيت با 9 رأی اعضاء بدون حق وتو انجام می‌­گيرد. اعضای ديوان بين­المللی دادگستری برای سه سال از ميان خود، رئيس و نايب رئيس را انتخاب می‌­کنند.

قضات ديوان نبايد تابعيت يکسان داشته و به جهت صلاحيت شخصی و تجارب قضايی انتخاب می‌­شوند و از مصونيت برخوردارند. چنانچه يکی از قضات ديوان از اتباع کشور طرف دعوا باشد، طرف ديگر می‌­تواند يکی از اتباع خود يا از بيگانگان را به عنوان قاضی به ديوان معرفی کند. همچنين هرگاه در ميان قضات ديوان، هيچکدام تابعيت طرفين دعوی مطروحه را نداشته باشد هر دو می‌­توانند يک نفر قاضی را معرفی کنند که به آنها قاضی «ويژه يا موقت يا خاص» (Ad Hoc) گفته می‌­شود.

ديوان از صلاحيت ترافعی و مشورتی برخوردار است و می‌­تواند بنا به تشخيص خود و يا به درخواست طرفين به منظور رسيدگی به موضوع يا دعاوی معين، يک يا چند شعبة خاص تشکيل دهد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها