اصول حقوق بين‌الملل كلاسيك در عصر جديد

اصول حقوق بين‌الملل كلاسيك در عصر جديد به اين ترتيب است:

1- حاكميت نامحدود كشورها و اعمال اقتدار انحصاري در قلمروهاي خود.

2- استقلال و برابري كشورها درمقابل يكديگر.

3- امكان توسل به جنگ.

4- شناسايي بي‌طرفي كشورهاي ثالث يا امكان ورود به جنگ.

5- آزادي كشورها در تفسير و اجراي قواعد حقوق بين‌الملل.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها