قلمرو حقوق بين‌المل

كلسن، حقوق بين‌الملل را به دو بخش حقوق بين‌الملل عام و حقوق بين‌الملل خاص طبقه‌بندي كرده است و اوپنهايم، بخش سومي را بعنوان حقوق بين‌الملل جهاني مطرح مي‌كند.

الف- «حقوق بين‌الملل خاص» شامل مجموعه‌اي از قواعد است كه اجراي آنها تنها براي دو يا چند كشور اجباري است. مثل موافقتنامه استرداد مجرمين كه ميان ايران و سوريه منعقد شده است.

ب- « حقوق بين‌الملل عام» ناظر بر آن دسته از قواعد حقوق بين‌الملل است كه  اعمال آنها از سوي تعداد كثيري از دولتها ضروري است. مانند كنوانسيون حقوق درياها مصوب 1982.

ج- «حقوق بين‌الملل جهاني» متشكل از قواعدي است كه رعايت آن، بدون استثناء براي كلية دولتها الزامي است. براي نمونه مي‌توان اصل تماميت ارضي كشورها يا ممنوعيت بردگي را نام برد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها