شرکت تضامنی و موارد انحلال آن

 

- شرکت تضامنی شرکتی است که بین حداقل دو نفر تشکیل می شود .

229- شرکت تضامنی از شرکت های شخص محسوب می شود . 

230- مسئولیت شرکا در این شرکت تضامنی و نامحدود است.

231- مسئولیت تضامنی شرکا : مسئول بودن هر یک از شرکا به پرداخت طلب کلیه طلبکاران در صورت انحلال شرکت و عدم کفایت دارایی شرکت در مقابل طلبکاران و مراجعه طلبکاران به شریک است.

232- مسئولیت نامحدود شرکا : در هنگام تشکیل شرکت ، شرکا نمی دانند درصورت انحلال شرکت ضامن پرداخت چه میزان بدهی خواهند بود.

234- مسئولیت هر شریک در مقابل طلبکاران تضامنی است و این امر از قواعد آمره می باشد و توافق برخلاف آن بین شرکا صحیح اما در مقابل اشخاص ثالث باطل و کن لم یکن می باشد.(شرط تحدید مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث کأن لم یکن می باشد)

235- شرکت زمانی تشکیل می شود که سهم الشرکه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی توسط کلیه شرکا تقویم و تسلیم شود ، در صورت عدم رعایت این امر شرکت باطل است اما شرکا حق استناد به این بطلان را در مقابل اشخاص ثالث ندارند.

236- روابط شرکا در این شرکت تابع شرکت نامه می باشد.

237- تقسیم منافع در این شرکت به نسبت سهم الشرکه است مگر آنکه شرکت نامه ترتیب دیگری مقرر نموده باشد.

238- انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی که شرکت شخص محسوب می شود با رضایت تمامی شرکا صورت می گیرد ، چنانچه این انتقال قهری باشد (در اثر فوت شریک) ، شرکای دیگر در ابقاء یا انحلال شرکت مختارند.  

239- مراجعه طلبکاران شرکت به شرکا : طلبکاران فقط زمانی می توانند به شرکا مراجعه نمایند که اولاً شرکت منحل شده باشد دوماً دارایی شرکت کفاف طلب طلبکاران را نکند.

240- مسئولیت شرکا و روابط آنها : مسئولیت شرکا در مقابل طلبکاران تضامنی و در مقابل سایر شرکا نسبی می باشد.

241- مسئولیت شرکا در مقابل طلبکاران تضامنی است به این معنا که : اگر شرکت منحل شود و طلبکار به شریک مراجعه نماید شریک موظف است کلیه طلب طلبکار را پرداخت نماید حتی اگر چندین برابر سهم وی در شرکت باشد.  

242- مسئولیت شرکا در مقابل سایر شرکا نسبی است به این معنا که : شریکی که طلب طلبکار را پرداخت نموده است می تواند به هر یک از شرکا به نسبت سهم او مراجعه نماید .

243- تا زمانی که شرکت منحل نشده ، طلبکاران شخصی شرکا (طلبکارانی که طلبشان نسبت به شخص تاجر است نه شخص حقوقی شرکت مثل طلب زن بابت مهریه) حقی بر دارایی شرکت ندارند(حق توقیف و تأمین و وصول طلب خود از اموال شرکت ) . اگر شرکت منحل شود و طلب آن کافی برای طلب طلبکاران نباشد طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکا نسبت به دارایی شریک حق تقدمی ندارند و هر یک می توانند طلب خود را از اموال شریک استیفاء نمایند.

244- طلبکار شخصی شریک حقی نسبت به دارایی شرکت ندارد اما می تواند جهت استیفاء طلب خود سهم مدیون را از منافع شرکت که شریک در آن سهم دارد استیفاء نماید به این صورت که توقیف منافع سهم الشرکه شریک را از دادگاه بخواهد و دایره اجرای احکام دستوری دال بر توقیف منافع به مدیران شرکت ارسال نموده و از آن تاریخ مدیران نمی توانند منافع مذکور را به هیچ عنوانی در اختیار شریک قرار دهند یا در ازای طلب طلبکاران به آنها پرداخت نمایند.

245- شرکای این شرکت برخلاف شرکت سهامی نمی توانند بدون رضایت سایر شرکا ، تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکتی که نظیر آن تجارت را دارد وارد شود.

موارد انحلال شرکت تضامنی :

1- در صورت پایان مدت شرکت.

2- در صورت انجام موضوع شرکت یا منتفی شدن موضوعی که شرکت برای آن تشکیل گردیده است.

3- ورشکستگی شرکت

4- تراضی تمامی شرکا.

5- تقاضای یکی از شرکا از دادگاه و موجه دانستن آن دلایل از طرف دادگاه.

6- فسخ یکی از شرکا درصورتیکه به قصد اضرار نباشد و 6 ماه قبل از فسخ کتباً به شرکا اعلام نموده باشد.(حق فسخ نیز طبق اساسنامه از شرکا سلب نشده باشد)

7- درصورت ورشکستگی یکی از شرکا درصورتیکه مدیر تصفیه تقاضای انحلال شرکت را کرده باشد و شرکت مدیرتصفیه را منصرف نکرده باشند.

8- در صورت فوت یا محجوریت شریک ، بقاء شرکت منوط به رضایت شرکا و قائم مقام متوفی است و اگر قائم مقام متوفی ظرف 1 ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام نکرده باشد سکوت وی حمل بر رضایت وی می شود .

246- ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شریک ندارد مگر آنکه شرکت منحل شود و طلبکار به شریک مراجعه نماید و شریک از پرداخت طلب عاجز باشد و شخصاً نیز تاجر باشد و طلبکار طرح دعوی نماید و دادگاه توقف شریک تاجر را احراز نماید و حکم به ورشکستگی شریک دهد.

247- به ورشکستگی شرکت تضامنی پس از انحلال آن نیز می توان حکم داد مشروط بر آنکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد زیرا با تقسیم دارایی شخصیت حقوقی شرکت کاملاً از بین می رود.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها