کاهش سرمایه و راه های آن

- کاهش سرمایه : به دو صورت قابل تحقق است ؛کاهش اختیاری و کاهش اجباری.

173- کاهش اجباری موضوع ماده 141 : چنانچه بر اثر زیان های وارده حداقل نیمی از سرمایه شرکت از میان برود ، هیأت مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نموده تا در خصوص انحلال یا بقای شرکت تصمیم گیری شود.

174- چنانچه تصمیم شرکت مبنی بر انحلال شرکت نباشد باید در همان جلسه با در نظر گرفتن حداقل سرمایه قانونی برای شرکت سهامی، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

175- کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام و یا از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد.

176- کاهش اختیاری : مجمع عمومی فوق العاده می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در خصوص کاهش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم نماید.

177- کاهش سرمایه به صورت اختیاری در صورتی امکانپذیر است که به حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نکند.

178- کاهش اختیاری سهام فقط از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن امکان پذیر است.

179- برای کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه حداقل یک ماه قبل از اقدام توسط هیأت مدیره در روزنامه کثیر الانتشار شرکت ، آگهی شود.

180- کاهش اختیاری سرمایه شرکت قابل اعتراض از سوی طلبکاران و دارندگان اوراق قرضه شرکت می باشد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها