افزایش سرمایه و راه های آن

- اتخاذ تصمیم و اجازه افزایش سرمایه پس از پیشنهاد هیأت مدیره مبنی بر افزایش سرمایه و پس از قرائت گزارش بازرسان ، به عهده مجمع عمومی فوق العاده شرکت می باشد.

165- اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.

166- افزایش سرمایه زمانی امکانپذیر است که کلیه سرمایه شرکت تأدیه شده باشد.  

167- افزایش سرمایه از چندین راه امکان پذیر است:

1- پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد که فقط درصورتیکه برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند امکان پذیر نمی باشد مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.

 2- تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.

 3- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته اختیاری به سرمایه شرکت.

 4- انتقال عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.

 5- تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت.  

168-  فقط در شرکت سهامی خاص می توان مبلغ اسمی سهم را به صورت غیرنقدی پرداخت نمود.

169- انتقال اندوخته قانونی (سرمایه احتیاطی) به سرمایه ممنوع است.

170- صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید حق تقدم دارند، مجمع عمومی فوق العاده می تواند این حق تقدم را سلب نماید.

171- این حق قابل نقل و انتقال است و محدودیت هایی دارد، چنانچه نقل و انتقال سهم دارای محدودیت هایی باشد مانند آنکه منوط به موافقت مدیران و مجامع عمومی باشد(در شرکت سهامی خاص)، انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید نیز منوط به موافقت مدیران است.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها