مدیرعامل و حدود اختیارات آن

- مدیر عامل توسط اعضای هیأت مدیره انتخاب می شود .

157- حدود اختیارات مدیر عامل و مدت تصدی وی و حق الزحمه وی توسط هیأت مدیره تعیین می شود.

158- مدیر عامل در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود و از طرف شرکت حق امضا دارد.

159- معاملات ممنوعه مدیران و میزان اعتبار آن و قابلیت ابطال این گونه معاملات:

اقدامات و اعمال مدیران در مقابل اشخاص ثالث معتبر است و نمی توان به عذر عدم رعایت تشریفات مربوط به انتخاب آنها،اعمال ایشان را غیر معتبر دانست.

160- مسئولیت انفرادی یا اشتراکی مدیران در صورت تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت (موضوع ماده 142 قانون اصلاحی قانون تجارت)نوعی مسئولیت قهری است و در صورتی ایجاد می شود که ارکان سه گانه مسئولیت یعنی وجود ضرر و فعل زیان بار و وجود رابطه علیت بین ضرر وارده و فعل زیان بارِ مدیران وجود داشته باشد.

161- مسئولیت انفرادی یا تضامنی مدیران در صورت ورشکستگی شرکت (موضوع ماده 143)درصورتی است که در اثر تخلفات مدیران، شرکت دچار ورشکستگی شود یا دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کافی نباشد.

*پس مسئولیت اشتراکی تا زمانی است که شرکت ورشکست نشده یا دارایی آن برای پرداخت قروض شرکت کافی باشد در غیر این صورت مسئولیت تضامنی است. 

162- درخصوص طرح دعوای حقوقی علیه مدیران یا مدیرعامل ، عده ای از سهامداران که حداقل یک پنجم (20% ) سهام شرکت را دارند می توانند به نام شرکت یا از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام اعضاء هیأت مدیره اقامه دعوی نمایند و در صورتی که در دعوی پیروز شوند خواندگان دعوی به جبران خسارت و پرداخت هزینه های دادرسی محکوم شده و هزینه طرح دعوی از مبلغ محکوم به ، به اقامه کنندگان پرداخت می شود. 

163- در خصوص طرح دعوی کیفری محدودیتی از نظر تعداد اقامه کنندگان دعوی وجود ندارد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها