شرایط اقامه دعوی

ماده 48) شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي‌گردد.

الف. اقامة دعوی بایستی به موجب دادخواست باشد. البته در برخی موارد استثنائی مثل ادعای تهاتر تقدیم دادخواست لازم نیست.

ماده 51) دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد:

1- نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي‌الامكان شغل خواهان.

تبصره- در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد.

2- نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.

3- تعيين خواسته و بهاي آن مگرآنكه تعيين بها ممكن نبوده و يا خواسته، مالي نباشد.

4- تعهدات و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي‌داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.

5- آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.

6- ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره، ادله مثبت به ترتيب و واضح نوشته مي‌شود و اگر دليل، گواهي گواه باشد، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند.

7- امضاي دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثرانگشت او.

تبصره1-  اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات از قبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به نحوي نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد.

تبصره 2- چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي، نوشته خواهد شد.

شرایط ذیل باید در مورد دادخواست رعایت شود:

1- دادخواست باید به صورت فرم چاپی باشد.

2- در صورتی که دعوی مالی باشد خواسته مقوّم شده و هزینة دادرسی آن بر اساس مبلغ خواسته پرداخت گردد.

3- در دادخواست باید اسامی خواندگان صحیح نوشته شود.

4- خواهان باید دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم نماید.

ب. خواهان باید دارای اهلیت قانونی باشد یعنی در امور مالی 18 سال و در امور غیر مالی 15 سال تمام داشته باشد.

ج. خواهان باید ذی‏نفع باشد. (ماده 2 ق.آ.د.م)

د. موعد انجام تعهد رسیده باشد.

هـ. اقامه دعوی در مدت قانونی باشد. مثلاً برای ظهرنویس مطابق مواد 387 و 388 ق. تجارت بر حسب مورد ظرف یک سال یا دو سال اقامه دعوی کند.

و. دعوی قبلاً مختومه نشده باشد.

ز. دعوی بر فرض ثبوت اثر قانونی داشته باشد. مثلاً اگر کسی راجع به اثبات هبه یا وقفی می‏خواهد اقامه دعوی کند در حالی که قبضی رخ نداده دعوی بر فرض ثبوت اثر قانونی ندارد. (بند 7 ماده 84 قانون آيين‌دادرسي مدني)

ح) دعوی جزمی باشد و نه ظنی و احتمالی (بندهای 8 و 9 ماده 84 قانون آيين‌دادرسي مدني)

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها