نکات مهم حقوق مدنی

- در صورت شک در لزوم یا جایز بودن عقد، اصل بر لزوم است.

208- درصورت شک در رضایی یا تشریفاتی بودن، اصل بر رضایی بودن است.

209- در صورت شک در صحت یا بطلان عقد، اصل بر صحت عقد است.

210- درصورت شک در امری یا تکمیلی بودن قانون، در قوانین مالی اصل بر تکمیلی بودن و در قوانین غیر مالی اصل بر امری بودن است.

211- درصورت شک در مخالف بودن عقد با قانون امری یا قانون تکمیلی، اصل بر مخالفت عقد با قانون تکمیلی است. (عقدی که مخالف قانونی امری باشد باطل و عقدی که مخالف قانون تکمیلی باشد صحیح است)

212- درصورت شک در مشروع یا نامشروع بودن عقد، اصل بر مشروع بودن عقد است.

213- درصورت شک در نمایندگی داشتن در معامله بر مال غیر؛ اصل بر عدم نمایندگی است.

214- در صورت اختلاف در نوع عقد، تشخیص نوع عقد با دادگاه است.

215- درصورت اشتباه طرفین در نوع عقد مانند آنکه طرفی عقد اجاره را خواسته باشد و دیگر عقد بیع یا عقد اجاره به شرط تملیک خواسته باشد عقدی منعقد نشده و نیازی به تشخیص دادرس وجود ندارد.

216- وعده قرارداد پیمانی الزام آور است و تخلف از آن می تواند با جمع شرایطی موجب پرداخت خسارت شود و فقط در وعده نکاح است که هیچ الزامی برای طرفین ایجاد نمی‌کند و خسارتی بابت برهم زدن آن قابل مطالبه نمی‌باشد.

217- پیش قرارداد ایجاد حق دینی می‌کند.

218- هر معامله که واقع می‌شود اصل بر آن است که طرفین اصیل هستند و اگر فردی به وکالت از دیگری معامله را واقع سازد عقد و تعهدات آن برای موکل خواهد بود و اگر وکیل، وکالت خود را مخفی نماید با موکل خود مسئولیت اجرای تعهدات را خواهد داشت.

219- اصل در عقود لزوم است و طرفین علاوه بر موارد مصرح در عقد به نتایج حاصله از عرف و عادت یا قانون ملزم هستند.

220- طرفین می‌توانند بر خلاف عرف و عادت و قوانین تکمیلی تراضی نمایند اما تراضی بر خلاف قانون امری غیرممکن است.

221- قانون امری بر قوانین تکمیلی و عرف مقدم است، تراضی طرفین بر عرف و قوانین تکمیلی مقدم است. عرف و عادت بر قانون تکمیلی مقدم است در نتیجه:    

قانون امری تراضی طرفین  عرف و عادت  قانون تکمیلی به ترتیب بر یکدیگر مقدم‌اند.

222- اصل نسبی بودن قرارداد ها : معامله نسبت به متعاملین و قائم مقامان آنان اثر دارد(قائم مقام عام وراث و قائم مقام خاص منتقل علیه می باشد).

223-         قائم مقام خاص         منتقل الیه  و قائم مقام عام         وراث طرفین می‌باشند.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها