مقدمات حکمت

مقدمات حکمت

1- امکان اطلاق و تقیید: مثلاً مبیع را نمی­توان مقید به مردد کرد. پس در صورت عدم تقیید، مطلق هم مد نظر نیست.

2- در مقام بیان بودن: اصل 35 ق. اساسی در مقام بیان تمام شرایط وکیل نیست.

3- نبودن قرینه بر تقیید: در ماده 915 کلمه شمشیر قرینه­ بر این است که حبوه در دارایی مادر نیست.

4- عدم انصراف: الف)بدوی (کثرت وجود) مانع اطلاق نیست، ب) ظهوری (کثرت استعمال) مانع اطلاق است. کلمه مسلمان در ایران به لحاظ کثرت شیعه در وهله اول منصرف به شیعه می­شود ولی کثرت وجود مانع اطلاق نیست. هرکجا کلمه مسلمان باشد، همه مذاهب مدّ نظر است.

5- نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب: ماده 891 ق.م به طور مطلق گفته وراث ذیل حاجب از ارث ندارند ولی قدر متیقن از بحث که راجع به حجب حرمانی است زیرا به قراین دیگر می­دانیم زوج یا زوجه یا مادر حاجب نقصانی دارد.(ماده 896 ق.م).

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها