آگهي‌هاي نوبتي و تحديدي و تعيين حدود املاك

ماده 52- (اصلاحي سال 1324)  آگهي‌هاي نوبتي و تعيين حدود را ادارة ثبت در يكي از جرايد حوزه خود و يا در يكي از جرايد نزديكترين حوزة خود و يا در يكي از جرايد مركز منتشر مي‌نمايد.

ماده53- آگهي‌هاي مربوطه به هر بخش بايد در روزنامة معيني منتشر شود كه در آخر هر سال براي سال بعد از طرف ادارة كل ثبت تعيين شده و به اطلاع عموم خواهد رسيد.

ماده 54- علاوه بر انتشار روزنامه يك نسخه از آگهي تعيين حدود در شهرها به هريك از املاك مورد تحديد الصاق و در دهات نيز چند نسخه از آگهي مزبور بايد در محل‌هاي عمومي‌قرية مورد تحديد و قراء مجاور به وسيلة مأمورين ثبت الصاق و انتشار آگهي را كدخدايان محل گواهي نمايند.

ماده 55- طبق اصلاحيه 8/11/1380 حذف شده است.

ماده 56- حقوق ارتفاقي در آگهي‌هاي نوبتي ذكر نمي‌شود ولي بايد در زير آگهي‌ها قيد كرد كه حقوق ارتفاقي در موقع تعيين حدود در صورتمجلس منظور مي‌گردد كه اگر معترضي باشد مطابق مقررات در مدت سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس دادخواست اعتراض بدهد.

ماده 57- در پيش‌نويس آگهي‌هاي نوبتي بايد مراقبت شود كه كلمات روشن و خوانا بوده و در اسامي‌درخواست كنندگان ثبت و شماره و اسم ملاك اشتباهي نشود و لازم است اولين نسخة آگهي چاپ شده قبلاً در ادارة ثبت با پيش‌نويس آگهي مطابقه شود و پس از غلط گيري به چاپ آن اقدام گردد.

روساي ثبت و مدير مجله رسمي‌مستقيماً مسئول صحت تنظيم و چاپ آگهي‌ها مي‌باشند. اولين نسخه ‌آگهي كه براي غلط گيري مقابله شده بايد به نمونه (امضاء)  رئيس ثبت محل برسد و پس از چاپ آگهي‌ها در پروندة اداره بايگاني شود.

ماده 58- ‌آگهي‌هائي كه بايد طبق ماده 10 قانون ثبت در سي روز سه مرتبه منتشر شود انتشار آن در روز اول و پانزدهم و سي‌ام خواهد بود.

ماده 59- (اصلاحي سال 1328)  آگهي‌هاي درخواست ثبت املاك مجهول‌المالك در هر سال با رعايت قسمت اخير مادة 11 قانون به طريق زير بايد منتشر شود:

1- درخواست‌هاي ثبت قبول شده در فروردين و ارديبهشت و خرداد هر سال در اول مرداد همان سال.

2- درخواستهاي ثبت قبول شده در تير و مرداد و شهريور هر سال در اول آبان ماه همان سال.

3-  درخواست ثبت قبول شده در مهر و آبان و آذر هر سال در اول بهمن همان سال.

4- درخواست‌هاي ثبت قبول شده در دي و بهمن و اسفند هر سال در اول ارديبهشت سال بعد.

تبصره1- (الحاقي سال 1328)  آگهي‌هائي كه طبق دستور هيئت نظارت بايد تجديد شود ضمن آگهي‌هاي فوق در قسمت مخصوص با قيد عنوان آگهي‌هاي اصلاحي منتشر مي‌گردد.

تبصره2- (الحاقي سال 1328)   هرگاه ملكي در موعد مقرر فوق آگهي نشده باشد بايد در‌آگهي‌هاي سه ماهه بعدي منتشر گردد.

تبصره3- (الحاقي سال 1328)  در مواردي كه روز انتشار آگهي نوبت اول با تعطيل عمومي‌تصادف نمايد بايد نوبت اول آن آگهي‌ بلافاصله روز بعد از تعطيل منتشر گردد و در‌اين مورد مبداء مدت واخواهي از همان روز انتشار اولين آگهي نوبتي خواهد بود.

ماده 60- در آگهي‌هاي نوبتي مفاد مادة 17 قانون ثبت نيز بايد قيد شود.

ماده 61- حتي‌الامكان براي هر ملكي نبايد يك آگهي تحديد جداگانه تهيه كرد. املاكي كه براي تحديد در نظر گرفته مي‌شود بايد به تعداد و با رعايت اهميت ملك و استعداد نمايندگان لااقل براي ده/10 الي بيست شماره از املاك شهري و اعياني و قطعات مفروزه يك آگهي منتشر و متوالياً تحديد شود مگر آنكه درخواست كننده ثبت در موقع تجديد تعيين حدود هزينة آگهي و فوق‌العاده و هزينة سفر نماينده را (در صورتي كه لازم باشد)  به وسيله اداره بپردازد و نسبت به املاك مزروعي با رعايت اهميت آن بايد يك يا چند روز وقت تحديد آن را قرار دهند.

ماده 62- در ‌آگهي‌هاي تحديدي نسبت به املاك مزروعي شماره‌هاي فرعي را نيز پس از شماره اصلي ملك مي‌توان براي تعيين حدود قيد و آگهي كرد.

ماده 63- پيش نويس آگهي موضوع ما ده 9 قانون ثبت بايد در 6 نسخه تهيه و براي نمونة (امضاء)  و انتشار به مركز فرستاده شود.

ماده 64- (اصلاحي سال 1328)  آگهي‌هاي مذكوره در مادة 59 بايد تا 15 روز قبل از انتشار به روزنامه‌هائي كه براي انتشار آگهي تعيين شده، ‌رسيده باشد.

ماده 65- براي قنوات بايد در آگهي و صورتمجلس مبدأ و مظهر قنات و حقوق ارتفاقي اشخاص قيد گردد.

ماده 66- آگهي تحديدي منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولين آگهي نوبتي.

ماده 67- فاصله بين انتشار آگهي تحديدي و روز تعيين حدود نبايد كمتر از بيست و بيشتر از شصت روز باشد.

ماده 68- (اصلاحي 8/11/1380)  عمليات تحديد حدود با رعايت مواد 14 و 15 قانون ثبت توسط نماينده به اتفاق نقشه‌بردار ثبت انجام خواهد شد. املاك و اراضي كه قبلاً بدون نقشه كامل تحديد حدود شده در صورتي كه منجر به ثبت در دفتر املاك نگرديده بايد نقشه ملك طبق صورتمجلس تحديدي بطور صحيح ترسيم شود.

ماده 69- در صورتي كه مالك و نمايندة او غالب باشد و ملك تحديد نشود بايد مراتب در صورت مجلس ضميمة قيد و به نمونة (امضاء)  حاضرين برسد. نمايندگاني كه برخلاف حقيقت به بهانة غيبت مالك از تحديد ملكي خودداري كرده يا عمل طبق مادة 15 ممكن بوده و اقدام نشده باشد به دادگاه اداري جلب خواهند شد.

ماده 70- (اصلاحي 8/11/1380)  درخواست كننده يا نماينده او حدود ملكي را كه مي‌خواهد ثبت كند بطور مشخص معرفي نموده و صاحبان املاك مجاور و دخالت كنندگان چنانچه‌ايراد و اعتراضي دارند بيان مي‌نمايند.

ماده 71- مستدعي ثبت فقط ابنيه و اجزائي را مي‌تواند در موقع تعيين حدود معرفي كند كه داخل در حدود مندرجه در اظهارنامه باشد و نمايندة عمل بايد معرفي مالك يا نمايندة او را وقتي معتبر بشناسد كه تصرفات او در قسمت معرفي شده محرز باشد والا از تعيين حدود خودداري خواهد نمود.

ماده 72- (اصلاحي 8/11/1380)  صورتمجلس تحديد حدود بايد حاوي مطالب زير باشد و به امضاء نماينده و نقشه بردار و كليه حاضرين برسد.

1-تعيين روز و ماه و يا روزهائي كه عمليات تعيين حدود در آن واقع شده.

2- نام و مشخصات و محل اقامت اشخاصي كه حضورداشته‌اند.

3- اشخاصي كه اعتراض نموده‌اند.

4- ذكر حقوقي كه ديگران در ملك مورد تحديد دارند و يا مورد تحديد در ملك ديگران دارد.

5- ذكر حدود و مشخصات با علامات و عده و نوع فواصل آنها و شماره‌هاي مجاورين.

6- ذكر عبارت‌ آگهي تحديد حدود و شماره روزنامه‌اي كه آگهي در آن درج شده و گواهي صحت انتشار آگهي و يا ذكر اشتباه در آگهي مزبور.

ماده 73- در صورت مجلس تحديد قلم زدن و كم و زياد نمودن عبارات به كلي ممنوع است و اگر اصلاح و توضيحي لازم باشد زير صورت مجلس نوشته شده به نمونة (امضاء)  حاضرين برسد و اگر بعضي از حاضرين نخواهند نمونة (امضاء)  كنند‌اين نكته در صورت مجلس قيد مي‌شود و كساني كه نمونه (امضاء)  ندارند علامت انگشت خواهند گذاشت.

ماده 74- (اصلاحي 8/11/1380)  بايد به معترضين خاطرنشان شود كه اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت محل تسليم نمايند و علاوه بر آن ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست به مرجع ذيصلاح قضائي تقديم نمايند.

ماده 75- (اصلاحي 17/7/1354)  در موقع تحديد حدود املاك بايد نقشه كامل ملك به وسيله نقشه بردار ثبت ترسيم شود و حدود و مشخصات ملك با ذكر طول ابعاد و مساحت آن در صورت مجلس تحديد حدود قيد گردد.

تبصره- (الحاقي مصوب 4/6/1337)  نسبت به قطعات اراضي غيرمحصور اطراف شهرها و قصبات و هم چنين اراضي قراء و مزارع قطعاتي و خورده مالك نيز به طريق فوق عمل خواهد شد و در صورت نبودن مهندس در‌اين موارد نماينده ملك است كروكي از وضعيت كلي قطعة مورد تحديد ترسيم و طول اضلاع جهات اربعه را ولو به طور تقريب باشد تعيين و با ذكر فاصل در صورت مجلس تحديدي قيد نمايد‌اين كروكي بايستي به امضاء نماينده و مستدعي ثبت يا وكيل او برسد و پيوست صورت مجلس تحديدي خواهد شد.

ماده 76- در صورتي كه بتوان از روي حدود املاك، مجاور حدود ملكي را تعيين نمود تجديد ‌آگهي و اخذ دو برابر حق‌الثبت مورد نخواهد داشت.

ماده 77- در مورد املاك مشاع كه قسمتي از آن درخواست ثبت و قبلاً تحديد شده چنانچه نسبت به بقيه درخواست ثبت شود تحديد مجدد لازم نيست و همچنين در مواردي كه املاك مجاور ملك مورد درخواستي كه تحديد شده باشد و درخواست كنندة ثبت در اظهارنامه‌اين موضوع را متذكر شود يا اداره مطلع گردد انتشار آگهي تحديدي و عمليات تعيين حدود نسبت به آن ملك لازم نبوده و برطبق حدود مجاورين به ثبت خواهد رسيد.

ماده 78- در مواردي كه ملكي قبلاً تحديد شده حدود مجاورين كه بعداً تحديد مي‌شود بايد با آن تطبيق و تبعيت نمايد.

ماده 79- مقياس نقشه در دهكده‌ها پنج هزار يك و در قراء و قصبات ده هزار يك و در فاصله‌هائي كه حد غيرطبيعي مستقيم باشد ممكن است با مقياس بيست هزار يك نقشه ترسيم شود.

ماده 80- در اراضي بياض غيرمحصور كه حدفاصل نداشته باشد در اطراف زمين به عميق نيم گز از طرف مالك پي حفر شود.

ماده 81- (اصلاحي 8/11/1380)  هرگاه در وسط ملكي اشخاص ديگري ملك داشته باشند نقشه قطعات مزبور هم ترسيم و در صورتمجلس تحديد حدود مراتب با ذكر موقعيت مكاني و حدود و مشخصات با طول اضلاع و مساحت تصريح خواهد شد.

ماده 82- نسبت به املاكي كه در ثبت عادي تحديد شده و در ثبت عمومي‌آگهي نوبتي آن منتشر مي‌شود بايد درآگهي‌هاي تحديدي براي آن ملك نيز وقت تحديد داد و روز مقرر نماينده در محل حاضر شده و در زير صورت مجلس سابق بنويسد كه از‌اين تاريخ تا مدت سي روز اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقي پذيرفته مي‌شود.

ماده 83- (اصلاحي 8/11/1380)  نمايندگان محدود بايد پس از خاتمه عمليات تحديدي و ثبت صورتمجلس تعيين حدود صورتمجلس مزبور را با پرونده‌هاي مجاورين تطبيق نموده و پس از تكميل آن پيش‌نويس سند مالكيت را تهيه و ضميمه پرونده به شعبه بايگاني تسليم نمايند. چنانچه معلوم شود كه پرونده ناقص تحويل شده نماينده مسؤول مورد تعقيب اداري واقع خواهد شد.

ماده 85-  نصف هزينه و فوق‌العادة نمايندگان را مي‌توان در موقع عزيمت براي عمليات تحديدي به عنوان پيش پرداخت داد و پرداخت بقيه موكول به تكميل و تحويل پرونده‌ها و گواهي مدير بايگاني است.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها