درخواست ثبت

ماده 21- اظهارنامه بايد به نمونه (امضاء)  مستدعي ثبت يا وكيل يا جانشين قاوني او به ادارة ثبت محل داده شود. هرگاه دهندة اظهارنامه نتواند نمونة (امضاء)  كند علامت انگشت خود را زير اظهارنامه خواهد گذشت و در صورتي كه اظهارنامه توسط وكيل يا جانشين مستدعي ثبت داده شود بايد وكالت نامه يا اوراق مربوط ضميمه شود.

ماده 22- (اصلاحي 8/11/1380)  اظهارنامه شامل نكات زير خواهد بود:

1-نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه يا كد ملي و محل صدور آن و نام پدر و سمت دهنده اظهارنامه نسبت به ملك مورد درخواست و محل اقامت مستدعي ثبت.

2- تابعيت مستدعي ثبت.

3- نوع مال غيرمنقولي كه درخواست ثبت آن مي‌شود با تعيين محل وقوع ملك(حوزه ثبتي، بخش يا روستا و شماره پلاك اعم از اصلي و فرعي)، حدود و مشخصات اجزاء و متعلقات آن و آدرس ملك (خيابان، كوچه، پلاك شهرداري)  و محل اقامت متقاضي.

4- بهاي ملك در تاريخ درخواست ثبت طبق قيمت منطقه‌بندي.

5- شرح حقوق عيني كه براي اشخاص درآن ملك است با تعيين صاحبان حقوق و همچنين حقوق عيني كه مستدعي ثبت در املاك مجاور دارد.

ماده 23- دهندة اظهارنامه بايد اسناد و قبالجات و بنچاق ملك و مدارك راجعه به مالكيت و تصرف خود را به اداره ثبت ارائه دهد تا رونوشت يا خلاصة آن ضميمة اظهارنامه و در پروندة عمل بايگاني شود و اگر دليل مالكي منحصر به تصرف است ادله و نشاني‌هاي تصرف فعلي خود را كتباً به ادارة ثبت تسليم نمايد و در هر حال درخواست كننده بايد نحوة تصرف خود را كه او را براي تقاضاي ثبت مجاز مي‌دارد معلوم كند.

ماده 24- (اصلاحي 8/11/1380)  پس از ارائه مدارك از طرف متقاضي ثبت و معرفي ملك بايد نقشه آن توسط نقشه‌بردار ثبت ترسيم و صورتمجلس مبني بر تصرف مالكانه مستدعي ثبت وسيله نماينده و نقشه بردار تهيه شود، در اظهارنامه ميزان و مقدار املاك و اراضي مورد درخواست بايد به دانگ و سهم قرار داده شود اصطلاحات محل از قبيل جام و فنجان و پيمان و غيره را برحسب تحقيقات محلي با دانگ و سهم تطبيق بنمايند.

ماده 25- در هر موقع كه اداره ثبت اجراء ثبت عمومي‌را در بخش معيني در نظر مي‌گيرد بايد لااقل پانزده روز قبل از انتشار آگهي مقرر در مادة 10 قانون ثبت به نمايندة اوقاف آن محل اطلاع دهد تا نمايندة مزبور به متوليان موقوفات عام‌المنفعة محل اخطار كند كه در ظرف 30 روز از تاريخ نشر اولين آگهي نامبرده در مادة 10 قانون ثبت نسبت به املاك موقوفه كه در آن بخش واقع و تحت تصدي و توليت آنها مي‌باشد درخواست ثبت نمايند.

ماده 26- اظهارنامة اتباع خارجه و قنسولگريها و سفارت‌خانه‌ها در برگهائي كه براي‌اين كار تخصيص داده شده تنظيم و يك نسخه در محل بايگاني و نسخة ديگر به ادارة كل ثبت فرستاده مي‌شود تا پس از صدور اجازه به جريان ثبت اقدام گردد.

ماده 27- (اصلاحي 8/11/1380)  اراضي كه قبلاً جزء شوارع يا ميدانهاي عمومي‌بوده و همچنين انهار متروكه كه بعداً تبديل به ملك مي‌شود از طرف مالك يا شهرداري يا مرجع ذيربط درخواست ثبت نسبت به آنها پذيرفته خواهد شد.

ماده 28- (اصلاحي 8/11/1380)  هر اظهارنامه و صورتمجلس تحديد حدود مختص يك پلاك است. هرگاه درخواست چندين شماره در يك بخش يا قطعاتي كه در يك قريه و مزرعه واقع است و قبلاً در يك اظهارنامه پذيرفته شده باشد در موقع تحديد حدود براي هر شماره يك صورتمجلس تحديد حدود تنظيم شود.

ماده 29- تا وقتي كه آگهي نوبتي نامبرده در مادة 11 قانون ثبت منتشر نشده اظهارنامه مي‌توان پذيرفت.

ماده 30- در صلح‌هاي محاباتي كه براي مصالح حق فسخ قيد شده درخواست ثبت از متصالح با قيد حق فسخ براي مصالح پذيرفته مي‌شود و مشمول ماده 33 قانون ثبت نيست.

سند مالكيت‌اين قبيل املاك با قيد حق فسخ به نام متصالح صادر و پس از سقوط حق خيار متصالح مي‌تواند بدون ذكر حق فسخ سند مالكيت جديد بگيرد.

ماده 31- دسترنج رعيتي و حق اولويت و گاوبندي و غيره كه در املاك معمول و بين رعايا خريد و فروش مي‌شود از حقوق راجعه به عين املاك نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نيست و صدور سند مالكيت به نام مالك هم تغييري در وضع حقوق مزبور در هر جا كه معمول است نمي‌دهد.

ماده 32- در صورتي كه متوليان در ظرف مدت سي روز مقرر در مادة‌25‌اين آئين‌نامه اقدام به درخواست ثبت ننمايند نمايندة اوقاف محل درخواست ثبت خواهد كرد لكن اگر تا انقضاء مدت نامبرده در مادة 11 قانون ثبت متولي نيز درخواست ثبت كند درخواست ادارة اوقاف بلاتعقيب گذارده خواهد شد.

ماده 33- نسبت به موقوفاتي كه متولي خاص ندارد نمايندة اوقاف محل مستقيماً درخواست ثبت خواهد كرد.

ماده 34- نسبت به املاكي كه به نفع عمومي‌حبس شده است متصدي امور حبس مكلف به درخواست ثبت است.

ماده 35- درخواست ثبت نسبت به موقوفات خاصه به عهدة متولي و نسبت به املاك كه به نفع اشخاص معيني حبس شده به عهدة متصدي امور حبس است معذلك هريك از موقوف‌عليهم و محبوس‌لهم نيز مي‌توانند درخواست ثبت نمايند.

ماده 36- در مورد ثلث مؤبد و باقي وصي مكلف به درخواست ثبت است.

ماده 37- طبق مادة 3 قانون اوقاف املاكي كه مورد نذر يا وصيت يا حبس شود به طور دائم يا مدتي كه كمتر از هيجده سال نباشد و براي مصارف عامه تخصيص داده شده ادارة اوقاف حق درخواست ثبت و اعتراض بر ثبت دارد و ادارات اوقاف بايد مدارك وقفيت و تصرف وقف را ضميمة اظهارنامه نمايند.

ماده 38- چنانچه گواهي رسمي‌اداره اوقاف بر موجود نبودن وجوهي بابت موقوفات مجهول‌المصرف و مبرات مطلقه ضميمة درخواست نامة ثبت يا دادخواست اعتراض بر ثبت املاك مشمول مادة 29 قانون باشد بدون مطالبة حق‌الثبت و هزينه به جريان گذارده مي‌شود.

ماده 39- در مورد درخواست ثبت املاك موقوفه و حبس ثلث در اظهارنامه عنوان درخواست كنندة ثبت متصدي يا مدعي توليت قيد مي‌شود.

ماده 40- (اصلاحي 8/11/1380)  كليساها و معابد اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اسامي‌و كاروانسراهاي عباسي و رباطها از حق‌الثبت معاف است. معافيت ساير سازمانها و ارگانها تابع مقررات خاص خود مي‌باشد.

ماده 41- (اصلاحي 8/11/1380)  نسبت به املاكي كه مالك خاص ندارد مانند طرق و شوارع و اراضي و جبال موات و مباحه، نيزارها، بيشه‌ها، مراتع و جنگلها و قبرستانهاي عمومي‌و بستر مسيلها و آب رودخانه‌ها و نهرهاي منشعب از آنها و انهار طبيعي و هر مسير طبيعي ديگر از اعم سطحي و زيرزميني و چشمه‌سارها از افراد درخواست ثبت پذيرفته نخواهد شد.

ماده 42- (اصلاحي 8/11/1380)  نسبت به آب رودخانه‌ها و انهار طبيعي و چشمه‌سارها كه ضمن درخواست ثبت ملك بعنوان حقابه طبق معمول محل قبول تقاضاي ثبت گرديده در موقع صدور ثبت مالكيت از ذكر حق مزبور خودداري نموده و بجاي آن عبارت با حقابه از مقررات قانون توزيع عادلانه آب قيد گردد.

ماده 43- هرگاه شش دانگ قنات يا چشمه متعلق به يك نفر است به منزلة يك ملك محسوب و شمارة مخصوص به آن داده مي‌شود و اگر مالكين متعدد دارد بايد ميزان سهام هريك از روي ساعت و گردش شبانه روز تعيين شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلاً پذيرفته خواهد شد و تمام قنات يا چشمه داراي يك شماره خواهد بود.

اگر چشمه از روي ساعت تقسيم نشده و ميزان آن مشخص نباشد اظهارنامة ثبت آب را فقط در ضمن درخواست ثبت ملك به عنوان حقابه مطابق معمول، بايد قبول كرد و در آگهي‌ها و سند مالكيت جملة (مطابق معمول محل)  را قيد نمود.

ماده 44- درخواست ثبت پاكنه‌هائي كه از قنوات در املاك مورد درخواست ثبت موجود است بدون اجازه صاحب قنات پذيرفته نخواهد شد.

ماده 45- (اصلاحي 7/9/1377)  املاكي را كه پس از پلاك كوبي و توزيع اظهارنامه و قبل از درخواست ثبت و آگهي به وسيلة اصلاحات خراب مي‌شود بايد مالك يا شهرداري مراتب را به اداره ثبت اطلاع دهد و همچنين اگر خود ادارة ثبت اطلاع حاصل كرد بايستي پس از رسيدگي و معاينة محل بايد مراتب را در دفتر توزيع اظهارنامه و پروندة مربوطه و اگر ملك ثبت شده است در ستون ملاحظات دفتر املاك هم قيد گردد.

هرگاه قسمتي از ملك باقي بماند يا به شهرداري منتقل شود به همان شماره اصلي ملك كه براي تمام ملك تعيين شده آگهي خواهد شد و چنانچه قبلاً آگهي و تحديد شده حدود بقيه تعيين و در صورتي كه در دفتر املاك ثبت شده با توضيح مراتب در ملاحظات دفتر املاك با حدود واقعي در زير ثبت اوليه با بايگاني كردن سند مالكيت اولي سند مالكيت جديد صادر خواهد شد.

«و نيز هرگاه در نتيجه تغيير وضع مجاور املاك ثبت شده و تبديل حد به كوچه اصلاح سند مالكيت در حدي كه قبلاً به ملك مجاور و فعلاً به كوچه محدود است تقاضا شود در صورتي كه شهرداري عمومي‌بودن كوچه را اعم از بن بست يا غيربن بست تأييد نمايد اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت توسط اداره ثبت مربوطه با رعايت  حقوق مجاورين انجام خواهد شد.»

ماده 46- املاك مشاعي كه قبل از‌اين بر طبق قانون سابق درخواست ثبت شده است نسبت به بقية آن فقط در موقع ثبت عمومي‌بخش مربوطه درخواست ثبت پذيرفته خواهد شد.

ماده 47- اظهارنامه‌هائي كه تا قبل از انتشار آگهي نامبرده در ماده 11 قانون ثبت به اداره تسليم شود مشمول جريمه‌ نخواهد بود. املاكي كه به واسطة تأخير درخواست در آگهي اوليه قيد نشده در آگهي‌هاي شش ماهه كه در مادة 12 قانون ثبت مقرر است آگهي خواهد شد.

ماده 48- متصدي تنظيم اظهارنامه بايد مراقبت نمايد كه اسم و نام خانوادگي و شمارة شناسنامه و محل صدور آن و مقدار مورد درخواست و سهام مالكين و كليه مطالب اظهارنامه صحيحاً و صريحاً نوشته شود كه بعداً موجب اشتباه نگردد و هر نوع اشتباهي هم كه در مطالب اظهارنامه روي دهد و معلوم شود در اثر بي‌مراقبتي متصدي بوده موجب مسئوليت خواهد بود.

ماده 49- در قراء و قصباتي كه به ثبت عمومي‌گذارده مي‌شود نمايندة توزيع اظهارنامه به امر مدير ثبت مأمور تنظيم اظهارنامه‌ها نيز خواهد بود.

ماده 50- در موقعي كه اظهارنامه‌ها عودت داده مي‌شود وصول آن مرتباً با قيد تاريخ در دفتر توزيع اظهارنامه قيد شود.

ماده 51- پس از انتشار آگهي نوبتي نامبرده در مادة 11 شماره‌هائي كه تمام يا قسمتي از آن مجهول‌المالك مانده بايد فوراً در دفتر املاك مجهول‌المالك وارد شده و اظهارنامه‌هائي كه بعداً داده مي‌شود در ستون مربوط به هر شش ماه يادداشت و مطابق آن در آگهي‌هاي نوبتي شش‌ماهه آگهي شود و غفلت در انجام آن موجب مسئوليت خواهد بود.

مسئوليت تنظيم‌اين دفتر بايد رسماً به عهدة يك نفر از كارمندان گذارده شود كه در صورت غفلت و از قلم افتادن شمارة ملكي مورد مؤاخذه واقع شود.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها