تقدیم دادخواست

ماده48) شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي‌گردد.

1- منظور از شروع رسیدگی در این ماده در واقع اقامه دعوای حقوقی است.

2- تظلم خواهی از مراجع قضایی در امور حقوقی به موجب دادخواست به عمل می‌آید بر عکس امور کیفری که حتی بدون تنظیم دادخواست نیز قابل طرح می‌باشد.

ماده49) مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آن را ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (روز و ماه و سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم‌كنندة دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد. تاريخ رسيد دادخواست به دفتر، تاريخ اقامة دعوا محسوب مي‌شود.

1- به موجب اين ماده، قيد تاريخ تسليم تنها در برگ دادخواست ضروري مي‌باشد.

2- به موجب اين ماده ثبت تاريخ ارائة دادخواست بر عهدة مدير دفتر مي‌باشد.

ماده50) هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به يكي از شعب، به نظر رييس شعبه اول يا معاون وي برساند.

1- عمل ارجاع پرونده به شعبه ذی صلاح صرفاً در حیطه اختیارات رئیس شعبه اول یا معاون وی می‌باشد.

2- رئيس شعبة اول دادگاه‌هاي عمومي در هر حوزة قضايي، رئيس آن حوزة قضايي است و با تصويب رئيس قوة قضاييه مي‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها