شرکت بامسئولیت محدود

ماده 94- شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هريك از شركاء بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.

ماده 95- در اسم شركت بايد عبارت (با مسئوليت محدود) قيد شود والاّ آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

اسم شركت نبايد متضمن اسم هيچ يك از شركاء باشد والا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن در شركت تضامني را خواهد داشت.

ماده 96- شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل مي‌شود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم‌الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.

ماده 97- در شركت نامه بايد صراحتاً قيد شده باشد كه سهم‌الشركه‌هاي غيرنقدي هركدام به چه ميزان تقويم شده است.

ماده 98- شركاء نسبت به قيمتي كه در حين تشكيل شركت براي سهم‌الشركه هاي غيرنقدي معين شده در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت‌ تضامني دارند.

ماده 99- مرور زمان دعاوي ناشي از مقررات فوق ده سال از تاريخ تشكيل شركت است.

ماده 100- هر شركت با مسئوليت محدود كه برخلاف مواد96 و 97 تشكيل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است ليكن شركاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به اين بطلان ندارند.

ماده 101- اگرحكم بطلان شركت به استناد ماده قبل صادر شود شركايي كه بطلان مستند به عمل آنها است و هيأت نظار و مديرهايي كه در حين حدوث سبب بطلان يا بلافاصله پس از آن سركار بوده و انجام وظيفه نكرده‌اند در مقابل شركاء ديگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشيه از اين بطلان متضامناً مسئول خواهند بود.

مدت مرور زمان ده سال از تاريخ حدوث موجب بطلان است.

ماده 102- سهم‌الشركه شركاء نمي‌تواند به شكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از با اسم يا بي‌اسم و غيره درآيد سهم‌الشركه را نمي‌توان منتقل به غير نمود مگر با رضايت عده از شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه متعلق به آنها بوده و اكثريت عددي نيز داشته باشند.

ماده 103- انتقال سهم‌الشركه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سندرسمي.

ماده 104- شركت با مسئوليت محدود به وسيله يك يا چند نفر مدير موظف يا غيرموظف كه از بين شركاء يا از خارج براي مدت محدود يا نامحدودي معين مي‌شوند اداره مي‌گردد.

ماده 105- مديران شركت كليه اختيارات لازمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده باشد- هر قراردادي راجع به محدود كردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است.

ماده 106- تصميمات راجعه به شركت بايد به اكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود، اگر در دفعه اول اين اكثريت حاصل نشد بايد تمام شركاء مجدداً دعوت شوند در اين صورت تصميمات به اكثريت عددي شركاء اتخاذ مي‌شود اگر چه اكثريت مزبور داراي نصف سرمايه نباشد- اساسنامه شركت مي‌تواند ترتيبي برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.

ماده 107- هريك از شركاء‌ به نسبت سهمي كه در شركت دارد داراي رأي خواهد بود مگر اين كه اساسنامه ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.

ماده 108- روابط بين شركاء تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسيم نفع و ضرر مقررات خاصي نباشد تقسيم مزبور به نسبت سرمايه شركاء به عمل خواهد آمد.

ماده 109- هر شركت با مسئوليت محدود كه عده شركاء آن بيش از دوازده نفر باشد بايد داراي هيأت نظار بوده و هيأت مزبور لااقل سالي يك مرتبه مجمع عمومي شركاء را تشكيل دهد.

هيأت نظار بايد بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه دستور مواد 96 و 97 رعايت شده است.

هيأت نظار مي‌تواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي فوق‌العاده دعوت نمايد.

مقررات مواد 165 و 167 و 168 و 170 در مورد شركت‌هاي با مسئوليت محدود نيز رعايت خواهد شد.

ماده 110- شركاء نمي‌توانند تبعيت شركت را تغيير دهند مگر به اتفاق آراء.

ماده 111- هر تغيير ديگري راجع به اساسنامه بايد با اكثريت عددي شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه را نيز دارا باشند به عمل آيد مگر اينكه در اساسنامه اكثريت ديگري مقرر شده باشد.

ماده 112- در هيچ مورد اكثريت شركاء نمي تواند شريكي را مجبور به ازدياد سهم‌الشركه خود كند.

ماده 113- مفاد ماده 78 اين قانون راجع به تشكيل سرمايه احتياطي در شركتهاي با مسئوليت محدود نيز لازم‌الرعايه است.

ماده 114- شركت با مسئوليت محدود در موارد ذيل منحل مي‌شود :

الف- در مورد فقرات 1 و 2 و 3 ماده 93

ب- در صورت تصميم عدة از شركاء كه سهم‌الشركه آنها بيش از نصف سرمايه شركت باشد.

ج- در صورتي كه بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از بين رفته و يكي از شركاء تقاضاي انحلال كرده و محكمه دلائل او را موجه ديده و ساير شركاء حاضر نباشند سهمي را كه در صورت انحلال به او تعلق مي‌گيرد پرداخته و او را از شركت خارج كنند.

د- در مورد فوت يكي از شركاء اگر به موجب اساسنامه پيش‌بيني شده باشد.

ماده 115- اشخاص ذيل كلاهبردار محسوب مي‌شوند :

الف- مؤسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشركه نقدي و تقويم  و تسليم سهم‌الشركه غيرنقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند.

ب- كساني كه به وسايل متقلبانه سهم الشركه غيرنقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند.

ج- مديراني كه با نبودن صورت دارايي يا به استناد صورت دارايي مزور منابع موهومي را بين شركاء تقسيم كنند.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها