مفهوم معاهده و طبقه بندي مادي يا ماهوي معاهدات

معاهده:(Treaty)

عبارت ازيك توافق بين دولت‌‌هاست كه بصورت كتبي منعقدشده ومشمول حقوق بين‌الملل باشد صرف نظرازعنوان خاص آن واعم ازاينكه درسندي واحديادردوياچندسندمرتبط به هم منعكس شده باشد.

طبقه بندي مادي ياماهوي معاهدات:

الف)معاهدات قانون سازياعام:    معاهداتي هستندكه موضوع آنها براي كل جامعه بين‌المللي حائزاهميت بوده وبانظم بين‌المللي ارتباط داشته ودرحكم قوانين بين‌المللي بحساب ميآيند و رعايت آنهابراي كليه كشورهاوسازمانهاي بين‌المللي اعم از متعاهد و غير متعاهدلازم الاجراست. مانندميثاق جامعه ملل

نكته:معاهدات مرزي درحكم معاهدات قانون سازدوجانبه است.

ب)معاهدات قراردادي:مربوط به وضعيت حقوقي خاص بوده وبين متعاقدين لازم الاجراست و معمولاً بين دويا چند كشور و بر اساس منافع ملي دولت‌‌هابرقرارمي‌شود. مانند:  موافقت نامه‌هاي تجاري وفرهنگي

ج)طبقه بندي شكلي:اين طبقه بندي صرفاًازلحاظ تعدادطرفين يك معاهده ميباشدكه به دو جانبه وچندجانبه تقسيم مي‌شود.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها