افراد و سایر موجودیت ها در حقوق بین الملل

صفحه اصلی افراد و سایر موجودیت ها در حقوق بین الملل

- منشور بین‌المللی حقوق بشر:مشتمل براعلامیه جهانی حقوق بشرو دومیثاق حقوق مدنی وسیاسی ومیثاق حقوق اقتصادی واجتماعی است.

2-اعلامیه جهانی حقوق بشردر1948طی قطعنامه کمیسیون حقوق بشردرمجمع عمومی تصویب شد. درحال حاضر192کشورعضواین اعلامیه هستندوبقیه کشورها مفادآن رابه قواعدعام الشمول یا(erga omnes)تبدیل کرده اندوحتی برای دولت‌‌های غیرعضونیزالزام آوراست. ایران نیزبه این اعلامیه ملحق شده است.

نکته:درمیان حقوق مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشرحق حیات ازحمایت مطلق برخوردار است.

3-ميثاق حقوق مدني وسياسي وميثاق حقوق اقتصادي واجتماعي در1966تصويب شدند و تاثيرمهمي درتبديل اعلاميه جهاني حقوق بشربه يك معاهده الزام آورداشته اند.

4-افرادوطبقات خاص اجتماعي كه موردحمايت حقوق بين‌الملل قرارگرفتندعبارتنداز:

كارگران-پناهندگان-افرادبدون تابعيت - كودكان-زنان-بيگانگان واقليت ها.

5-اقليت‌هاي موردحمايت حقوق بين‌الملل، شامل اقليت‌هاي ملي ياقومي –مذهبي وزباني است.

نكته:اقليت‌هاي سياسي درحقوق بين‌الملل موردتوجه قرار نگرفته اند. 

نظرات کاربران

۱۷ آذر ۱۳۹۸
تعداد 149بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .